KAYDOL

Ücretsiz kaydolun ve
dönüşümü başlatın!

OTURUM AÇ

Giriş yapın ve
dönüşümü başlatın!

Parolanızı mı unuttunuz?

TÜSİAD DÖNÜŞÜMÜ BAŞLAT PLATFORMU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Meşrutiyet Caddesi, No:46 Tepebaşı İstanbul adresinde mukim Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği  (“Derneğimiz” veya “TÜSİAD”) olarak gerçekleştirdiğimiz Dönüşümü Başlat! Platformu (“TÜSİAD Dönüşümü Başlat Platformu” veya “Platform”) web sitesi olan www.donusumubaslat.com (“Web Sitesi”) adresini ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Derneğimiz ’in KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz, https://donusumubaslat.com ziyaretçilerimizi işbu TÜSİAD Dönüşümü Başlat! Platformu İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) ile bilgilendirmek isteriz.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz ile Veri Toplama Yolları

Derneğimiz tarafından, www.donusumubaslat.com adresini ziyaret etmeniz ile trafik verileri olan çerezler; platforma kaydolmanızla birlikte ad-soyad, fotoğraf, e-posta adresi, cep telefonu numarası, üniversite bilgileri, eğitim durumu, adres bilgilerini içeren kişisel verileriniz, web sitesi aracılığıyla toplanır. Bu veriler, Derneğimizin Genel Sekreterliği tarafından işlenmektedir ve Derneğimizin başka bir birimi ile paylaşılmamaktadır.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Derneğimiz Genel Sekreterliği tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriniz

Derneğimize Ulaştığı Ortam

İşleme Amacımız/Amaçlarımız

Trafik verisi

https://donusumubaslat.com

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Ad-soyad, eposta adresi, cep telefonu numarası, üniversite bilgileri, eğitim durumu, adres bilgileri, fotoğraf

https://donusumubaslat.com

Programın amacını gerçekleştirebilmek için ve işbu amacın ifası ile ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla, platforma üye kayıtlarını almak, platform üzerinden verilecek eğitimleri ve sertifika sürecini takip etmek, eğitim süreçlerini optimize etmek, mentorlar ile öğrenciler arasında kurulacak iletişimi ve genel iletişimi ve duyuruları sağlamak TÜSİAD’ın etkinlik duyurularının Platform Kullanıcılarına gerçekleştirilmesini sağlamak.   

Ad-Soyad

https://donusumubaslat.com

Katılım Belgesi Düzenlenmesi

Ad-Soyad

https://donusumubaslat.com

Eğitim modüllerini tamamlayan kullanıcılar ile platform üzerinden rozetlerinin paylaşılması.

Yukarıda anılan ve Derneğimiz tarafından talep edilen Kişisel Verilerinizden başkaca verileri Derneğimiz ve/veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşmanız anılan verileri kendi iradeniz ile alenileştirmeniz anlamına gelmektedir. Tarafınızca alenileştirilen veriler hususunda Derneğimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

TÜSİAD, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekte ve aktarmaktadır:

KVK mevzuatı uyarınca, kişisel verileriniz açık rızanıza ya da KVK mevzuatı kapsamında düzenlenen diğer hukuka uygunluk nedenlerine dayanılarak işlenebilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2(c) uyarınca Platform’un kullanımına ilişkin Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ve/veya KVKK madde 5/2(f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla veya KVKK madde 5/2 (e) kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebebi ile açık rızaya gerek olmaksızın işlenecektir. Buna ek olarak tarafınızca alenileştirilen Kişisel Verileriniz de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK madde 5/2(d) kapsamında ilgili amaca uygun şekilde ve izin verilen ölçüde açık rızanıza gerek olmadan işlenebilir.

Kişisel verileriniz hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilerek sizlerin haklarına halel gelmeyecek şekilde işlenecektir.

  1. Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Metinde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra dernek ve Platform faaliyetlerimizin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (reklam ajansları, IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ve platform paydaşları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız. Kişisel verileriniz, Platform internet hizmet sağlayıcısı olan Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. Yamaç Sokak No:8/1 Kat:1 4. Levent Kağıthane / İstanbul adresinde mukim, BWA Dijital Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti.  veri işleyen sıfatı Platform hizmetlerinin ifası amacı ile aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup TÜSİAD’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

  1. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Derneğimiz, web sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.   Yurt dışına aktarım yapılacak olması durumunda, Kanun ve İkincil Mevzuat uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için gerekli aydınlatma ve açık rıza talebi tarafınıza ayrıca iletilecektir.

  1. Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Derneğimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir.  TÜSİAD bu doğrultuda, işbu metinde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri başta KVK mevzuatı olmak üzere Derneğimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükârda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde TÜSİAD, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Derneğimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVK mevzuatı uyarınca gereken hallerde TÜSİAD sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

  1. Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Derneğimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. İlgili taleplerinizi [email protected] veya Meşrutiyet Cad. No:46 Tepebaşı İstanbul adresine yazılı olarak başvurmak suretiyle Derneğimiz’e iletebilirsiniz.

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

      Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği